Έκθεση επισηµαίνει: µη αποδοτική και αµφιβόλου νοµιµότητας η επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων

photo-30Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρόσφατη Ειδική Έκθεση (αριθ. 20/2012, διαθέσιµη στα ελληνικά στο http://bookshop.europa.eu) που αφορά τη Χρηµατοδότηση Έργων υποδοµών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, διαπιστώνει ότι η επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων δεν αποδίδει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και κάνει συστάσεις να µην προχωρά η επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων και να γίνεται περικοπή των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων στα σχετικά σχέδια.

Διαβάζουµε στη σύνοψη της έκθεσης: «Το συνέδριο συνιστά: α) Τα κράτη µέλη πρέπει να εστιάσουν σε υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισµένα στην πηγή (…). Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόµενο σύνδεσης της οικονοµικής στήριξης της ΕΕ µε την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης της ΕΕ. (…)»

Η έκθεση, εξετάζοντας τις επιδόσεις των υποδοµών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, διαπιστώνει ότι αυτές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις στρατηγικές συλλογής αποβλήτων και ειδικότερα:

α) οι εγκαταστάσεις διαλογής µε στόχο την ανάκτηση απορριµµάτων συσκευασίας που είχαν διαχωριστεί στην πηγή από τα νοικοκυριά είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις.
β) γενικά οι εγκαταστάσεις λιπασµατοποίησης και αναερόβιας ζύµωσης που επεξεργάζονται βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά (όταν δεν είχαν µολυνθεί) είχαν καλύτερες επιδόσεις από τις εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται αδιαχώριστα απόβλητα, όπου οι επιδόσεις ήταν ανεπαρκείς.
γ) οι εγκαταστάσεις µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας που λάµβαναν απόβλητα αδιαχώριστα στην πηγή δεν κατάφεραν γενικά να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ, καθώς η πλειονότητα των αποβλήτων που εισήλθαν στις εγκαταστάσεις απορρίφθηκαν σε χώρους υγειονοµικής ταφής.

Στο κεφάλαιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τα κράτη µέλη αλλά και προς τις υπηρεσίες της ΕΕ που ελέγχουν και χρηµατοδοτούν τα έργα τονίζεται ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να εστιάσουν στην εφαρµογή της χωριστής συλλογής στις υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισµένα στην πηγή (συµπεριλαµβανόµενων βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων όταν αυτό είναι οικονοµικά αποδοτικό) µε στόχο τη µεγιστοποίηση των επιδόσεων των υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ (…)

Επίσης, η Έκθεση αναφέρει ότι τα όργανα της ΕΕ µπορούν να εξετάσουν τη σύνδεση της οικονοµικής στήριξης της ΕΕ µε την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης και να ορίσουν «την εφαρµογή των ανωτέρω συστάσεων από τα κράτη µέλη ως προϋπόθεση για τη οικονοµική συνεισφορά της ΕΕ». (…)

Ποιος θα πληρώσει τα σπασµένα;

Σήµερα, η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ µε τις Προκηρύξεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ΣΔΙΤ για τις 4 µονάδες επεξεργασίας σύµµεικτων απορριµµάτων όπως και τη Μελέτη που κατέθεσε για την ένταξη των έργων στον κατάλογο των ΣΔΙΤ, προχωρά στην επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε ρητή αναφορά στις Προκηρύξεις των διαγωνισµών ορίζεται ότι για την προεπιλογή των επενδυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα ληφθεί υπόψη µόνο η προηγούµενη εµπειρία σε µονάδες σύµµεικτων απορριµµάτων και δεν θα ληφθεί υπόψη προηγούµενη εµπειρία κατασκευής/λειτουργίας για µονάδες επεξεργασίας µη σύµµεικτων απορριµµάτων.

Για την Αττική είναι ορατός ο κίνδυνος να ζητηθούν στο µέλλον πίσω από το ελληνικό δηµόσιο τα 200 εκατ. ευρώ της κρατικής χρηµατοδότησης που θα πάρουν οι εργολάβοι από το ΠΕΠ Αττικής για τις ΣΔΙΤ των 4 µονάδων επεξεργασίας σύµµεικτων απορριµµάτων!

Η σηµερινή διοίκηση ΕΔΣΝΑ αρνούµενη την αλλαγή του σχεδιασµού, γιατί… θα χαθούν οι πόροι, υλοποιεί από κοινού µε την κυβέρνηση το παρωχηµένο και αµφισβητούµενης νοµιµότητας σχέδιο που φέρει τη σφραγίδα των εθνικών µελετητών.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
µέλος της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης ΕΣΔΝΑ
http://kinisi-esdkna.blogspot.gr